සමාගම කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණවල විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා විවිධ සේවාවන් සපයයි

PT .ABC යනු ඉන්දුනීසියාවේ සමාගමකි, ඔවුන් කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනයේ විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා සේවා පරාසයක් සපයයි. ඔවුන් සැලසුම් යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනය සපයයි, විවිධ යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරයි, නිෂ්පාදන යන්ත්‍රෝපකරණ එකලස් කිරීමේ සහ යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන අලුත්වැඩියා කිරීමේ සේවා සපයයි.

අපි ඔවුන් සමඟ සපයන නිෂ්පාදන පහත පරිදි වේ:

මිට්සුබිෂි සර්වෝ මෝටර් සහ සර්වෝ ඩ්‍රයිව්

මිට්සුබිෂි ගියර් මෝටරය


පසු කාලය: ජූනි-13-2022